เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ แนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 แบ่งเป็นทั้งหมด 4 กรณีดังต่อไปนี้…

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ แนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 แบ่งเป็นทั้งหมด 4 กรณีดังต่อไปนี้…

โดยในวันนี้ได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับนายแพทย์ เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ สาธารณสุขจังหวัด ถึงข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้ 1.รณรงค์ให้ประชาชนหมั่นล้างมือ ใช้หน้ากากผ้า ทำความสะอาดจุดสัมผัสที่อาจเป็นจุดแพร่เชื้อโรค โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรถสาธารณะ และผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.จังหวัดที่มีท่าเทียบเรือ สนามบิน และช่องทางเข้าออกที่มีการเดินทางจากต่างประเทศ ให้ตั้งด่านควบคุมโรค คัดกรองผู้โดยสารและผู้ที่ผ่านช่องทางเข้าออกทุกราย โดยเฉพาะ กทม. และปริมณฑล เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี กระบี่ และภูเก็ต บูรณาการบุคลากรในจังหวัด เขตสุขภาพ รวมถึงเขตสุขภาพใกล้เคียง ร่วมกับกรมควบคุมโรค

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบายเกี่ยวกับแนวทางการรักษาใหม่ว่า การรักษาคนติด ไวรัสโคโรนา จะแบ่งกลุ่มตามอาการเป็น 4 กรณี คือ

1.ผู้ป่วยไม่มีอาการ แนะนำให้นอนโรงพยาบาลหรือในสถานที่รัฐจัดให้ 2-7 วัน เมื่อไม่มีภาวะแทรกซ้อน พิจารณาให้ไปพักต่อที่โรงพยาบาลเฉพาะหรือฮอสพิเทลหรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 อย่างน้อย 14 วัน นับจากวันเริ่มป่วย หลังจากนั้นให้พักฟื้น และสวมหน้ากาอนามัย ระมัดระวังสุขอนามัยจนครบ 1 เดือนนับจากวันที่เริ่มป่วย โดยให้ดูแลรักษาตามอาการ ไม่ให้ยาต้านไวรัส เนื่องจากส่วนมากหายเองได้ รวมทั้งอาจได้รัยผลข้างเคียงจากยา

2.ผู้ป่วยภาพถ่ายรังสีปอดปกติ ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง/โรคร่วมสำคัญ แนะนำให้นอนโรงพยาบาล 2-7 วัน ดูแลรักษาตามอาการ พิจารณาให้ยา 2 ชนิด นาน 5 วัน คือ ยาต้านมาลาเรีย ร่วมกับ ยาต้านไวรัสเอชไอวี เมื่ออาการดีขึ้นและผลถ่ายภาพรังสีปอดยังคงปกติ พิจารณาพิจารณาให้ไปพักต่อที่โรงพยาบาลเฉพาะหรือฮอสพิเทลหรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 อย่างน้อย 14 วัน นับจากวันเริ่มป่วย หลังจากนั้นให้พักฟื้น และสวมหน้ากาอนามัย ระมัดระวังสุขอนามัยจนครบ 1 เดือนนับจากวันที่เริ่มป่วย

3.ผู้ป่วยภาพถ่ายรังสีปอดปกติ แต่มีปัจจัยเสี่ยง/โรคร่วมสำคัญ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ อายุมากกว่า 60 ปี โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวมโรคปอดเรื้อรังอื่นๆ โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด โรคปลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม้ได้ ภาวะอ้วน ตับแข็ง ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 1,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร แนะนำให้ใช้ยาอย่างน้อย 2 ชนิด นาน 5 วัน คือยาต้านมาลาเรีย ร่วมกับยาต้านไวรัสเอชไอวี และอาจพิจารณาให้ยาชนิดที่ 3 ร่วมด้วย หากภาพถ่ายรังสีปอดแย่ลง ให้พิจารณาเพิ่มฟาร์วิพาราเวียร์เป็นเวลา 5-10วันขึ้นกับอาการ

4.ผู้ป่วยปอดอักเสบ หรือถ้าเอกซเรย์ปอดปกติ แต่มีอาการหรืออาการแสดงเข้าได้กับปอดอักเสบและระดับออกซิเจนที่ปลายนิ้วน้อยกว่า 95 % แนะนำให้ใช้ยาอย่างน้อย 3 ชนิด นาน 10 วัน คือ ฟาวิพิราเวียร์เป็นเวลา 5-10 วันขึ้นกับอาการทางคลินิก ร่วมกับยาต้านมาลาเรีย ร่วมกับ ยาต้านไวรัสเอชไอวี อาจพิจารณาให้ยาชนิดที่ 4 ร่วมด้วย และพิจารณาใช้อุปกรณ์อื่นๆตามความจำเป็น

“ผู้ป่วยทุกรายจะต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล กรณีไม่มีอาการ จะไม่ให้ยาต้านไวรัส 

แต่จะให้การรักษาตามอาการ ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการจะให้ยาต้านมาลาเรียลาต้านไวรัสเอชไอวี ส่วนผู้ที่มีอาการปอดอักเสบ จะให้ยาต้านมาลาเรีย ยาต้านไวรัสเอชไอวี และยาฟาวิพืราเวียร์ทุกรายไม่ว่าจะปอดอักเสบมากหรือน้อย เชื่อว่าจะช่วยลดผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงได้ดีขึ้น”นายแพทย์สมศักดิ์กล่าว

“อยากขอให้ประชาชนช่วยให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เพราะจะช่วยให้ได้รับการรักษารวดเร็ว บางกรณีที่ผู้ป่วยไม่บอกข้อมูลทั้งหมด ทำให้แพทย์ไม่ได้สงสัย เมื่อมาตรวจพบภายหลัง ทำให้เสียโอกาสทั้งตัวผู้ป่วยเองและแพทย์ด้วย”นายแพทย์สมศักดิ์กล่าว

การพิจารณาให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล เมื่อมีเกณฑ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นและผลถ่ายภาพรังสีปอดไม่แย่ลง อุณหภูมิไม่เกิน 37.8 องศาเซลเซียส ต่อเนื่อง 48 ชั่วโมง มีอัตราการหายใจไม่เกิน 20ครั้งต่อนาที และมีค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว 95%ขึ้นไปขณะพัก พิจารณาให้ไปพักต่อที่โรงพยาบาลเฉพาะหรือฮอสพิเทลหรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 อย่างน้อย 14 วัน นับจากวันเริ่มป่วย โดยให้สวมหน้ากากอนามัย และออกจากโรงพยาบาลได้ โดยไม่ต้องเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งซ้ำก่อนให้ออกจากโรงพยาบาล

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรักษานั้น หากเป็นการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ ประชาชนไม่ต้องจ่ายเงินเป็นการใช้สิทธิ์ตามหลักประกันสุขภาพภาครัฐของผู้ป่วย ส่วนการรับบริการในโรงพยาบาลเอกชน หากผู้ป่วยมีประกันสุขภาพส่วนบุคคลที่ทำกับภาคเอกชนให้ใช้สิทธิ์นั้นก่อน กรณีไม่มีประกันสุขภาพเอกชน ให้ใช้ตามสิทธิ์ประกันสุขภาพภาครัฐของแต่ละบุคคล

จัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้พร้อมใช้  4.เตรียมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรค ติดตามผู้สัมผัส รักษาพยาบาล ห้องแยกโรคชนิดต่างๆ และหอผู้ป่วยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ  5.ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ขับเคลื่อนและสื่อสารแนวทางการคัดกรอง การรักษาพยาบาล ให้สถานพยาบาลเอกชนในจังหวัด  6.ดำเนินงานตามข้อสั่งการ อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ได้คัดกรองพื้นที่ ณ ท่าเรือ 5 แห่ง (กรุงเทพมหานคร ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือภูเก็ต และท่าเรือสมุย) มีผู้ได้รับการคัดกรองสะสมรวม 70,394 ราย และด่านพรมแดนทางบก 34 ด่าน มีผู้ได้รับการคัดกรองสะสม 466,698 ราย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ 33,456 ราย สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง